Popis nemovitosti

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: BEROUN (ZÁVODÍ)
PLOCHA POZEMKU: 1.424 m2
ORIENTACE: JIHOZÁPAD
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ: ELEKTŘINA, PLYN, VODA, KANALIZACE
CENA: 3 250 000,- KČ

 

 

Územní plán

 

Regulativy

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ V RODINNÝCH DOMECH – městské BI

a) využití plochy

Hlavní využití:

- bydlení v rodinných domech (městského typu)

Přípustné využití:

- oplocené zahrady u domů s funkcí relaxační, případně okrasnou

- veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci

- dětská hřiště

- maloobchod (do 150 m2 celkové prodejní plochy)

- přechodné ubytování turistů, studentů a žáků

- lokální nevýrobní služby obyvatelům

- domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců

- zařízení péče o děti, školská zařízení

- zdravotní zařízení (ordinace)

- lokální sportovní zařízení v uzavřených objektech (po zhodnocení hlukové zátěže !)

- stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely

- nezbytná technická vybavenost

- parkoviště a garáže osobních automobilů výhradně pro rezidenty lokality

Nepřípustné využití:

- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím;

- přechodné ubytování jiného druhu, než je uvedeno v přípustném využití

- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností způsobují překročení stanovených limitů zatížení okolí hlukem, prachem, nebo zatěžují okolí exhalacemi (např. autodílny, klempířské provozovny, …), organoleptickým pachem, apod. – a to i druhotně např. zvýšením dopravní zátěže

- komerční výroba solární energie (nad rámec spotřeby v objektu)

Podmínky:

- zařízení a služby s přípustným využitím (kromě zařízení ubytovacích, zdravotnických, sociálních služeb, kulturních a církevních) musí být lokálního významu – výhradně pro potřeby obyvatel lokality

- zařízení a služby s přípustným využitím musí charakterem svého provozu respektovat hygienické limity závazné pro využití hlavní, tj. zejména nesmí překračovat limity hlukové zátěže, rušit noční klid, obtěžovat tzv. „světelným smogem“, apod.

- parkování a garážování vozidel je nutno zajistit na vlastním pozemku

- v lokalitě musí být vymezeny plochy pro soustředění nádob sběru tříděného nebo směsného odpadu

- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást stavebního objektu

b) prostorové uspořádání

Hladina zastavění je stanovena buď platným regulačním plánem nebo v případě nové zástavby obecně: max. dvě nadzemní podlaží s využitelným podkrovím nebo ustoupeným podlažím. Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na kontext okolní zástavby. Vybavení veřejného parteru: mobiliář pro relaxaci, dětská hřiště, relaxační sportoviště (nekrytá veřejná).

KZ = 0,60 z výměry pozemku do 800m2 a 0,85 z části pozemku nad 800m2

 
 

© 2023 Martin Prokeš

Webdesign by Lewest.cz

Napište mi